Indlæg

Mestringshold – Angst, stress og depression

Mestringshold – Angst, stress og depression

Mange mennesker i Danmark i dag lider af stress, angst og depression i en grad, så det begrænser den enkeltes livskvalitet, handlekraft og arbejdsevne. Når man er syg med stress, angst og/eller depression, kan det være svært at møde andre mennesker eller søge hjælp, og man kan have en tendens til at isolere sig fra at deltage i almindelige sociale sammenhænge. Dette kan både forværre tilstanden og forhindre, at man får det bedre. I DambyHahn & Partnere tilbyder vi gruppeforløb i et trygt forum, hvor borgeren både møder andre mennesker i samme situation, og får hjælp til at komme videre.

Formål og indhold

Formålet med forløbet er, at deltagerne opnår konkrete redskaber og strategier, der kan bedre deres funktionsniveau og ressourcer, således at deltagerne både opnår øget livskvalitet, men også bliver i stand til at kunne deltage i beskæftigelsesrettede tilbud og/eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

I forlængelse af dette forløb kan det være oplagt, at borgeren deltager på vores forløb CV og forberedelse til virksomhedspraktik.

Sideløbende med dette forløb tilbyder vi også individuelle og tværfaglige tilrettelagte forløb, hvor der kan tilknyttes forskellige fagligheder i form af socialrådgiver, psykolog, coach, fysioterapeut, ergoterapeut sygeplejerske og mindfulnessinstruktør samt kostvejleder m.fl. Alt efter borgerens udfordringer og ressourcer. Borgeren vil ligeledes kunne tilbydes træning i et fitnesscenter med instruktør og fysioterapeut tilknyttet.

Praktiske informationer

Der er plads til 6-8 personer i gruppen og forløbet ledes af en psykolog, der nøje tilrettelægger forløbet efter de specifikke problemstillinger og vanskeligheder, deltagerne på holdet oplever, står i og kæmper med. Gruppen mødes én gang ugentligt i 2 timer, og forløbet veksler mellem oplæg fra psykologen om relevante emner, plenum-snak/diskussioner, øvelser og hjemmearbejde.

Har borgeren behov for at deltage på et hold med færre deltagere, kontakt os da venligst for mere information om mulighederne.
Der er løbende optag til dette forløb.
Undervisningen foregår i DambyHahns lokaler i Kongensgade 66-68, 2. Sal, 5000 Odense C. Der forefindes elevator i bygningen.

Mere information og tilmelding

For mere information eller tilmelding ring på tlf. 9388 5656 eller skriv til .


Indsats med resultater


Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere visiteret til ressourceforløb, tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.


Individuelle samtaler

Individuelle samtaler

De fleste borgere, der bliver henvist til DambyHahn & Partnere, har brug for en tæt opfølgning.
Med udgangspunkt i borgerens faglige, personlige og sociale kompetencer, styrker og udfordringer ift. arbejdsmarkedet, vil der i vores længerevarende og tværfaglige tilrettelagte forløb løbende være mulighed for individuelle samtaler.

Indhold

I samtaleforløbet bliver der arbejdet specifikt med borgerens ressourcer og barrierer, hvad enten disse er af fysisk, psykisk og/eller af social karakter. Da vi i DambyHahn & Partnere arbejder ud fra en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang, vil relevante fagligheder blive tilknyttet samtaleforløbet. Dette betyder, at hvorvidt det er en psykolog, socialrådgiver, jobkonsulent, coach, kostvejleder, sygeplejerske eller mindfulness-instruktør, som bliver tilknyttet samtaleforløbet, afhænger af borgerens altuelle situation og samtaleforløbets formulerede formål.

Samtalerne kan med fordel forløbe sideløbende med anden aktivitet, hvilket vil sige, at selv om borgeren for eksempel er startet i virksomhedspraktik, kan vedkommende modtage støttende og motiverende individuelle samtaler, hvis dette er relevant.

Da samtalerne er med udgangspunkt i borgerens behov kan de også foregå som walk and talk, over videoopkald eller som hjemmebesøg, efter aftale.

Praktiske informationer

Samtalerne afholdes som udgangspunkt i DambyHahns lokaler i Kongensgade 66-68, 2. Sal, 5000 Odense C.
Der forefindes elevator i bygningen.

Mere information og tilmelding

For mere information ring på tlf. 9388 5656 eller skriv til .


Indsats med resultater


Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere visiteret til ressourceforløb, tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.


Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik

Ønsker Jeres virksomhed at gøre en forskel for et menneske på kanten af arbejdsmarkedet eller søger du nye medarbejdere?

I tæt samarbejde med virksomheder og jobcentre etablerer DambyHahns jobkonsulenter forskellige jobs og virksomhedspraktikker.

En virksomhedspraktikant kan være en borger, som er ledig, en borger som er visiteret til ressourceforløb, tilkendt fleksjob eller sygemeldt. Borgere, som kan have behov for udvikling og afklaring i forhold til deres arbejdsevne og forsørgelsesgrundlag. Nogle borgere starter på et lavt timetal få dage om ugen og andre kan møde hver dag fra dag 1.
Praktikperioden kan vare op til 13 uger med evt. mulighed for forlængelse efter en konkret vurdering.
Under virksomhedspraktikken modtager den ledige sin forsørgelsesydelse, fx dagpenge, ressourceforløbsydelse eller kontanthjælp.

Mere information og kontakt

For mere information ring på tlf. 9388 5656 eller skriv til .


Indsats med resultater


Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere visiteret til ressourceforløb, tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.


Borderline Mestringsforløb

Borderline Mestringsforløb

Et forløb for borgere kendt med personlighedsforstyrrelse, borderlinetype og blandet/uspecificeret type, der er motiverede for forandring.
Vores erfaring er, at stort set alle i målgruppen kan lære at leve med Borderline og være tilknyttet permanent til arbejdsmarkedet.
Vores erfaringer med målgruppen er at resultater skabes ved tæt og langvarig relation.
Vi arbejder med at borgernes mestring af deres livsudfordring, såsom relationer til familie/venner, grænsesætning og emotionel kontrol. Vores forløb er fokuseret på at skabe hele mennesker, som efter forløbet kender og forstår egne begrænsninger og har fået værktøjer og strategier til at mestre disse begrænsninger.

Indhold

I forløbet gennemgår borgeren et 12 måneders mestringsforløb.
I forløbet er der, med udgangspunkt i borgerens livsvilkår, indeholdt støtte til at opnå egenomsorg og mestring i forhold til de udfordringer der er forbundet med at finde sin vej i beskæftigelsesområdet, når man har en personlighedsforstyrrelse.
I forløbet er der ugentlig samtale med psykolog, ugentlig undervisning i mindre
hold med forskellige temaer og ressourcepersoner. Derudover støtte til fastholdelse i forhold til virksomhedspraktik, beskæftigelse eller uddannelse.
Der kan også tilbydes etablering af virksomhedspraktik, som en del af forløbet.
I tilbuddet ligger desuden månedlig skriftlig status til sagsbehandler.

Sideløbende med Borderline Mestringsforløbet tilbyder vi også længerevarende individuelle og tværfaglige tilrettelagte forløb, hvor der er tilknyttet forskellige fagligheder i form af socialrådgiver, psykolog, coach, fysioterapeut, ergoterapeut sygeplejerske og mindfulnessinstruktør samt kostvejleder m.fl. Borgeren vil ligeledes kunne tilbydes træning i et fitnesscenter med instruktør og fysioterapeut tilknyttet.

Praktiske informationer

Forløbet løber over 12 måneder og afholdes i DambyHahns lokaler i Kongensgade 66-68, 2. Sal, 5000 Odense C.
Der forefindes elevator i bygningen.

Mere information og tilmelding

For mere information eller tilmelding ring på tlf. 9388 5656 eller skriv til .
Der er løbende optag.


Indsats med resultater


Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere visiteret til ressourceforløb, tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.


Livsmestring

Livsmestring – i fritid og på arbejdspladsen

I Livsmestringsforløbet er der mulighed for at borgeren kan udvikle sine sociale og personlige kompetencer.

Indhold

Under forløbet vil borgeren tilegne sig viden om nedenstående emner, have mulighed for at reflektere over egne mestringsstrategier, videreudvikle på disse samt tilegne sig nye meningsfulde strategier, som kan overføres til hjemmet, uddannelsesstedet, virksomhedspraktikken med videre.

I forløbet vil vi komme omkring nedenstående moduler:
• Stress og Mindfulness
• Angst, stress og depression
• Kognitiv Adfærds Terapi (KAT)
• Værdier
• Styrker
• Krop og sundhed
• Selvværd
• Recovery
• Motivation og forandring

I forlængelse af dette forløb er det fx muligt og oplagt at borgeren deltager på vores forløb CV og forberedelse til virksomhedspraktik.

Sideløbende med dette forløb tilbyder vi også individuelle og tværfaglige tilrettelagte forløb, hvor der kan tilknyttes forskellige fagligheder i form af socialrådgiver, psykolog, coach, fysioterapeut, ergoterapeut sygeplejerske og mindfulnessinstruktør samt kostvejleder m.fl. Alt efter borgerens udfordringer og ressourcer. Borgeren vil ligeledes kunne tilbydes træning i et fitnesscenter med instruktør og fysioterapeut tilknyttet.

Praktiske informationer

Undervisningen vil varetages af et tværfagligt team af undervisere (psykolog, socialrådgiver, kostvejleder, sygeplejerske, coach og mindfulnessinstruktør) og vil foregå på hold af 6 til 8 deltagere. Har borgeren behov for at deltage på et hold med færre deltagere, kontakt os da venligst for mere information om mulighederne.
Der er løbende optag til dette forløb og det løber over 13 uger.
Undervisningen foregår i DambyHahns lokaler i Kongensgade 66-68, 2. Sal, 5000 Odense C. Der forefindes elevator i bygningen.

Mere information og tilmelding

For mere information eller tilmelding ring på tlf. 9388 5656 eller skriv til .


Indsats med resultater


Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere visiteret til ressourceforløb, tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.


Fysioterapeutisk funktionsevnevurdering og træning

Fysioterapeutisk funktionsbeskrivelse, -vurdering og anbefaling samt træning

I DambyHahn kender vi betydningen af en tidlig tværfaglig indsats og vigtigheden af, at man som ledig hurtigst muligt er aktiv i stedet for passiv. Dette er meget vigtigt i forhold til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet hurtigst muligt. I DambyHahn er vi særligt opmærksomme på de udfordringer, som kommunerne står over for, for at få ledige tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt.
Vi tilrettelægger hele tiden vores forløb i forhold til kommunernes behov og lovgivningens krav. Vi er opmærksomme på ændringer på området.

Som en del af denne indsats hos DambyHahn er der mulighed for udarbejdelse af en fysioterapeutisk funktionsevnebeskrivelse, -vurdering og anbefaling inklusiv en individuel træningsplan samt løbende vejledning og rådgivning. Der er tilbud om træning på hold eller individuelt ved vejledning fra fysioterapeut. Træning kan foregå̊ både i træningscenter og ude i naturen (borgeren skal selv have fitnesskort).

Sideløbende med den fysioterapeutiske funktionsevnevurdering og træning tilbyder vi også længerevarende individuelle og tværfaglige tilrettelagte forløb, hvor der er tilknyttet forskellige fagligheder i form af socialrådgiver, psykolog, coach, fysioterapeut, ergoterapeut sygeplejerske og mindfulnessinstruktør samt kostvejleder m.fl. Borgeren vil ligeledes kunne tilbydes træning i et fitnesscenter med instruktør og fysioterapeut tilknyttet.

Praktiske informationer

Borgeren vil som udgangspunkt skulle møde i Dambyhahns lokaler Kongensgade 66, 2. sal i Odense. Der forefindes elevator i bygningen.
Samtaler og træning vil som udgangspunkt finde sted i tidsrummet mellem 9 og 15.

Mere information og tilmelding

For mere information ring på tlf. 93 88 56 56 eller skriv til


Indsats med resultater


Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere visiteret til ressourceforløb, tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.


Ergoterapeutisk funktionsevnevurdering

Ergoterapeutisk funktionsbeskrivelse, -vurdering og anbefaling

I DambyHahn kender vi betydningen af en tidlig tværfaglig indsats og vigtigheden af, at man som ledig hurtigst muligt er aktiv i stedet for passiv. Dette er meget vigtigt i forhold til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet hurtigst muligt. I DambyHahn er vi særligt opmærksomme på de udfordringer, som kommunerne står over for, for at få ledige tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt.
Vi tilrettelægger hele tiden vores forløb i forhold til kommunernes behov og lovgivningens krav. Vi er opmærksomme på ændringer på området.

En ergoterapeutisk funktionsevnevurdering er målrettet borgere, hvor der ønskes en beskrivelse samt en vurdering af borgerens funktionsevne i hjemmet samt en vurdering af og anbefaling af hjælpemidler, udviklingsmuligheder og tiltag i forhold til arbejdsmarkedet.

Sideløbende med den ergoterapeutiske funktionsvurdering tilbyder vi også individuelle og tværfaglige tilrettelagte forløb, hvor der er tilknyttet forskellige fagligheder i form af socialrådgiver, psykolog, coach, fysioterapeut, ergoterapeut sygeplejerske og mindfulnessinstruktør samt kostvejleder m.fl. Borgeren vil ligeledes kunne tilbydes træning i et fitnesscenter med instruktør og fysioterapeut tilknyttet.

Praktiske informationer

Borgeren skal som udgangspunkt møde i DambyHahns lokaler i Kongensgade 66-68, 2. Sal, 5000 Odense C
Der forefindes elevator i bygningen.

Kontakt og tilmelding

Ring og hør nærmere på tlf. 93 88 56 56 eller skriv til .


Indsats med resultater


Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere visiteret til ressourceforløb, tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.


Samværstilbud og social træning

Samværstilbud og social træning

Nogle borgere, som henvises til forløb i DambyHahn & Partnere, lever en isoleret og ensom tilværelse. Dette betyder, at det sociale netværk ofte er begrænset, de sociale kompetencer kan være nedsatte og ensomheden kan være stor. Selv om ønsket om socialt samvær ofte er tilstede, kan det være svært at tage initiativ til- og handle på ønsket om at udvide det sociale netværk og komme mere ud af huset. I DambyHahn & Partnere har vi udviklet et samværstilbud, hvor borgeren har muligheder for at møde andre mennesker og udvikle sine sociale kompetencer gennem hyggeligt samvær med andre.

Indhold i tilbuddet

Samværstilbuddet kan indeholde aktiviteter som brætspil, hyggesnak over en kop kaffe/the, cafébesøg, en fælles gåtur i Kongens Have eller lokale sociale arrangementer. Formålet er at borgeren kan komme ud og møde andre mennesker under trygge og hyggelige rammer og derved få styrket sine sociale kompetencer. Der er fokus på kommunikation, samarbejdsøvelser og eksponering og der er altid 1-2 ansatte tilstede.
Sideløbende med samværstilbuddet tilbyder vi også længerevarende individuelle og tværfaglige tilrettelagte forløb, hvor der er tilknyttet forskellige fagligheder i form af socialrådgiver, psykolog, coach, fysioterapeut, ergoterapeut sygeplejerske og mindfulnessinstruktør samt kostvejleder m.fl. Borgeren vil ligeledes kunne tilbydes træning i et fitnesscenter med instruktør og fysioterapeut tilknyttet.

Praktiske informationer

Vi mødes som udgangspunkt ved DambyHahns lokaler i Kongensgade 66-68, 2. Sal, 5000 Odense C.
Der forefindes elevator i bygningen.

Mere information og tilmelding

For mere information eller tilmelding ring på tlf. 9388 5656 eller skriv til .


Indsats med resultater


Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere visiteret til ressourceforløb, tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.


Coaching (MOC)

Professionel coaching til udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer

Dette professionelle coachende samtaleforløb henvender sig til medarbejdere i offentlige og private virksomheder samt borgere visiteret af en social- eller beskæftigelsesforvaltningen.

Indhold

Ud fra en systemisk og narrativ coachende tilgang får medarbejderen eller borgeren mulighed for at undersøge og udvikle sin handlekapacitet i forhold til fx en fastlåst udfordring eller en spirende styrke.

Ud over at coaching kan løsne op for en belastende fastlåst situation, er det også en effektiv samtaleform, hvis der er behov for at lære sig selv bedre at kende, herunder skabe et overblik over egen aktuelle situation, ens relationer/netværk, ens motivationsfaktorer, ens værdier eller personlige, faglige og sociale kompetencer.

Coachingen varetages af en professionel organisationscoach (MOC).

Praktiske informationer

Samtalerne afholdes i DambyHahns lokaler i Kongensgade 66-68, 2. Sal, 5000 Odense.
Der forefindes elevator i bygningen.

Kontakt og tilmelding

Ring og hør nærmere på tlf. 9388 5656 eller skriv til .

CV og forberedelse til virksomhedspraktik

CV og forberedelse til virksomhedspraktik

I DambyHahn kender vi betydningen af en tidlig tværfaglig indsats og vigtigheden af, at man som ledig hurtigst muligt er aktiv i stedet for passiv. Dette er meget vigtigt i forhold til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet hurtigst muligt. I DambyHahn er vi særligt opmærksomme på de udfordringer, som kommunerne står over for, for at få ledige tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt.
Vi tilrettelægger hele tiden vores forløb i forhold til kommunernes behov og lovgivningens krav. Vi er opmærksomme på ændringer på området.

Indhold

Borgeren vil i dette gruppeforløb, ud fra en systemisk og narrativ coachende tilgang afklare og udvikle personlige, faglige og sociale kompetencer, herunder tilegne sig viden om CV, virksomhedspraktik, praktikopstartssamtalen samt relevante nødvendige sociale og personlige kompetencer, når man indgår i en virksomhedspraktik. Endvidere er der fokus på at oprette eller justering af CV.

Sideløbende med dette forløb tilbyder vi også længerevarende individuelle og tværfaglige tilrettelagte forløb, hvor der er tilknyttet forskellige fagligheder i form af socialrådgiver, psykolog, coach, fysioterapeut, ergoterapeut sygeplejerske og mindfulnessinstruktør samt kostvejleder m.fl. Borgeren vil ligeledes kunne tilbydes træning i et fitnesscenter med instruktør og fysioterapeut tilknyttet.

Praktiske informationer

Forløbet løber over 6 uger og afholdes i DambyHahns lokaler i Kongensgade 66-68, 2. Sal, 5000 Odense C
Der forefindes elevator i bygningen.
Undervisningen foregår på mindre hold med max 8 til 10 deltagere. Har borgeren behov et gruppeforløb med færre deltagere, kontakt os venligst for at høre nærmere.

Forløbet indgår i flere af vores individuelt tilrettelagte, længerevarende beskæftigelsesrettede forløb.

Kontakt og tilmelding

Ring og hør nærmere på tlf. 93 88 56 56 eller skriv til .